Czech Study Bible Translation (CZ)Exodus - 19. chapter - Exodus - chapter 19

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Třetího měsíce po vyjití synů Izraele z egyptské země, v tentýž den, přišli do Sínajské pustiny. 2Odtáhli z Refídímu, přišli do Sínajské pustiny a v té pustině se utábořili; Izrael se tam utábořil naproti hoře. 3Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal: Toto řekneš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: 4Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlích křídlech a přinesl jsem vás k sobě.  5Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země.   6Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele.  7Mojžíš přišel, povolal starší lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu Hospodin přikázal. 8Všechen lid společně odpověděl: Vše, co Hospodin promluvil, budeme plnit. Mojžíš přinesl slova lidu zpět k Hospodinu. 9Hospodin řekl Mojžíšovi: Hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, když budu s tebou mluvit, a aby ti navždy věřili. A Mojžíš oznámil Hospodinu slova lidu. 10Hospodin řekl Mojžíšovi: Jdi k lidu a posvěcuj je dnes i zítra. Ať si vyperou oděvy 11a jsou připraveni k třetímu dni, protože třetího dne Hospodin před očima všeho lidu sestoupí na horu Sínaj. 12Vyznač hranici lidu dokola a řekni: Mějte se na pozoru, abyste nevystupovali na horu, nebo se dotkli jejího okraje. Každý, kdo by se dotkl hory, bude jistě usmrcen. 13Ruka se jí nedotkne, proto musí být ukamenováno nebo zastřeleno šípem, ať dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Až táhle zatroubí beraní roh, pak budou oni vystupovat na horu. 14Mojžíš sestoupil s hory k lidu, posvěcoval lid, a oni si vyprali oděvy. 15I řekl lidu: Buďte připraveni za tři dny. Nepřistupujte k ženě. 16Třetího dne, když nastalo jitro, se na hoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl. 17Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory. 18Celá hora Sínaj byla zahalená kouřem, protože na ni sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. 19Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější, Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. 20Hospodin sestoupil na horu Sínaj, na vrchol hory; pak Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš vyšel vzhůru. 21Hospodin řekl Mojžíšovi: Sestup a varuj lid, aby nezkoušeli proniknout k Hospodinu, aby ho viděli, aby jich mnoho nepadlo. 22Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil. 23Mojžíš řekl Hospodinu: Lid nemůže vystoupit na horu Sínaj, protože jsi nás sám varoval slovy: Vyznač hranici kolem hory a posvěť ji. 24A Hospodin mu řekl: Jdi, sestup a zase vystoupíš ty a Áron s tebou. Avšak kněží a lid ať nezkouší proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil. 25Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   ARRIVAL AT SINAI. (Exo. 19:1-25)
In the third month--according to Jewish usage, the first day of that month--"same day."--It is added, to mark the time more explicitly, that is, forty-five days after Egypt--one day spent on the mount (Exod 19:3), one returning the people's answer (Exod 19:7-Exod 19:8), three days of preparation, making the whole time fifty days from the first passover to the promulgation of the law. Hence the feast of pentecost, that is, the fiftieth day, was the inauguration of the Old Testament church, and the divine wisdom is apparent in the selection of the same reason for the institution of the New Testament church (John 1:17; Acts 2:1).

 2   were come to the desert of Sinai--The desert has its provinces, or divisions, distinguished by a variety of names; and the "desert of Sinai" is that wild and desolate region which occupies the very center of the peninsula, comprising the lofty range to which the mount of God belongs. It is a wilderness of shaggy rocks of porphyry and red granite, and of valleys for the most part bare of verdure.
and there Israel camped before the mount--Sinai, so called from Seneh, or acacia bush. It is now called Jebel Musa. Their way into the interior of the gigantic cluster was by Wady Feiran, which would lead the bulk of the hosts with their flocks and herds into the high valleys of Jebel Musa, with their abundant springs, especially into the great thoroughfare of the desert--the longest, widest, and most continuous of all the valleys, the Wady-es-Sheikh, while many would be scattered among the adjacent valleys; so that thus secluded from the world in a wild and sublime amphitheatre of rocks, they "camped before the mount." "In this valley--a long flat valley--about a quarter of a mile in breadth, winding northwards, Israel would find ample room for their encampment. Of all the wadys in that region, it seems the most suitable for a prolonged sojourn. The 'goodly tents' of Israel could spread themselves without limit" [BONAR].

 3   Moses went up unto God--the Shekinah--within the cloud (Exod 33:20; John 1:18).
Thus shalt thou say to the house of Jacob, &c.--The object for which Moses went up was to receive and convey to the people the message contained in these verses, and the purport of which was a general announcement of the terms on which God was to take the Israelites into a close and peculiar relation to Himself. In thus negotiating between God and His people, the highest post of duty which any mortal man was ever called to occupy, Moses was still but a servant. The only Mediator is Jesus Christ [1Tim 2:5; Heb 12:24].

 6   ye shall be unto me a kingdom of priests--As the priestly order was set apart from the common mass, so the Israelites, compared with other people, were to sustain the same near relation to God; a community of spiritual sovreigns.
an holy nation--set apart to preserve the knowledge and worship of God.

 7   Moses came and called for the elders of the people--The message was conveyed to the mighty multitude through their elders, who, doubtless, instructed them in the conditions required. Their unanimous acceptance was conveyed through the same channel to Moses, and by him reported to the Lord. Ah! how much self-confidence did their language betray! How little did they know what spirit they were of!

 9   The Lord said unto Moses, Lo, I come . . . in a thick cloud, &c.--The deepest impressions are made on the mind through the medium of the senses; and so He who knew what was in man signalized His descent at the inauguration of the ancient church, by all the sensible tokens of august majesty that were fitted to produce the conviction that He is the great and terrible God. The whole multitude must have anticipated the event with feelings of intense solemnity and awe. The extraordinary preparations enjoined, the ablutions and rigid abstinence they were required to observe, the barriers erected all round the base of the mount, and the stern penalties annexed to the breach of any of the conditions, all tended to create an earnest and solemn expectation which increased as the appointed day drew near.

 16   on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, &c.--The descent of God was signalized by every object imagination can conceive connected with the ideas of grandeur and of awe. But all was in keeping with the character of the law about to be proclaimed. As the mountain burned with fire, God was exhibited as a consuming fire to the transgressors of His law. The thunder and lightning, more awful amid the deep stillness of the region and reverberating with terrific peals among the mountains, would rouse the universal attention; a thick cloud was an apt emblem of the dark and shadowy dispensation (compare Matt 17:5).
the voice of a trumpet--This gave the scene the character of a miraculous transaction, in which other elements than those of nature were at work, and some other than material trumpet was blown by other means than human breath.

 17   Moses brought forth the people out of the camp to meet with God--Wady-er-Raheh, where they stood, has a spacious sandy plain; immediately in front of Es Suksafeh, considered by ROBINSON to be the mount from which the law was given. "We measured it, and estimate the whole plain at two geographical miles long, and ranging in breadth from one-third to two-thirds of a mile, or as equivalent to a surface of one square mile. This space is nearly doubled by the recess on the west, and by the broad and level area of Wady-es-Sheikh on the east, which issues at right angles to the plain, and is equally in view of the front and summit of the mount. The examination convinced us that here was space enough to satisfy all the requisitions of the Scripture narrative, so far as it relates to the assembling of the congregation to receive the law. Here, too, one can see the fitness of the injunction to set bounds around the mount, that neither man nor beast might approach too near, for it rises like a perpendicular wall." But Jebel Musa, the old traditional Sinai, and the highest peak, has also a spacious valley, Wady Sebaiyeh, capable of holding the people. It is not certain on which of these two they stood.

 21   the Lord said unto Moses, Go down, charge the people--No sooner had Moses proceeded a little up the mount, than he was suddenly ordered to return, in order to keep the people from breaking through to gaze--a course adopted to heighten the impressive solemnity of the scene. The strict injunctions renewed to all, whatever their condition, at a time and in circumstances when the whole multitude of Israel were standing at the base of the mount, was calculated in the highest degree to solemnize and awe every heart.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova