Catholic liturgical translationDeuteronomy - 30. chapter - Deuteronomy - chapter 30

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Až pro tebe nastanou všechny tyto události, požehnání i kletba, které jsem ti předložil, a ty si je vezmeš k srdci u všech národů, k nimž tě Hospodin, tvůj Bůh, vyhnal,2a vrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš se svými syny naslouchat jeho hlasu ve všem, co ti dnes přikazuji, celým svým srdcem a celou svou duší,3tu přivede Hospodin, tvůj Bůh, nazpět tvé zajatce a smiluje se nad tebou. Znovu tě shromáždí ze všech národů, mezi něž tě Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil.4I kdybys byl vyhnán až na konec nebe, Hospodin, tvůj Bůh, tě odtamtud shromáždí a přivede tě odtamtud.5Hospodin, tvůj Bůh, tě uvede do země, kterou obsadili tvoji otcové, a ty ji znovu obsadíš; bude ti prokazovat dobrodiní a rozmnoží tě víc než tvé otce.6Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší, abys žil.7Všechny tyto kletby pak nechá Hospodin, tvůj Bůh, dopadnout na tvé nepřátele, na ty, kdo tě nenáviděli a kdo tě pronásledovali.8Ty se však vrátíš, budeš naslouchat Hospodinovu hlasu a dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes ukládám.9Hospodin, tvůj Bůh, ti dopřeje nadbytek dobra v každém díle tvých rukou, v plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodu tvé půdy. Hospodin bude opět nad tebou jásat pro tvé dobro, jako jásal nad tvými otci, 10budeš-li naslouchat hlasu Hospodina, svého Boha, zachovávat jeho příkazy a nařízení, zapsané v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.  11Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, nepřesahuje tvé schopnosti ani není daleko od tebe.  12Není na nebi, abys musel říkat: ‚Kdo kvůli nám vystoupí na nebe, přinese nám jej a vyhlásí, abychom ho mohli zachovávat?’  13Není daleko za mořem, abys musel říkat: ‚Kdo kvůli nám překoná moře, přinese nám jej a vyhlásí, abychom ho mohli zachovávat?’  14Vždyť je ti to slovo velmi blízko, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat. 15Hleď, předkládám ti dnes život a dobro, smrt a zlo.16Přikazuji ti dnes, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho příkazy, nařízení a ustanovení. Pak budeš žít, rozmnožíš se, a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou přicházíš obsadit.17Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale necháš se svést, budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim,18oznamuji vám dnes, že jistě zahynete a nebudete žít dlouho v zemi, do které přecházíš přes Jordán, abys tam vstoupil a obsadil ji.19Povolávám dnes jako svědky proti vám nebe a zemi: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i kletbu. Zvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo20a miloval Hospodina, svého Boha, naslouchal jeho hlasu a lnul k němu, neboť v tom je tvůj život a délka tvých dnů, aby ses usadil v zemi, o níž přísahal Hospodin tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že jim ji daruje.“


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   GREAT MERCIES PROMISED UNTO THE PENITENT. (Deut 30:1-Deut 30:10)
when all these things are come upon thee, . . . and thou shalt return . . . then the Lord thy God will turn thy captivity--The hopes of the Hebrew people are ardently directed to this promise, and they confidently expect that God, commiserating their forlorn and fallen condition, will yet rescue them from all the evils of their long dispersion. They do not consider the promise as fulfilled by their restoration from the captivity in Babylon, for Israel was not then scattered in the manner here described--"among all the nations," "unto the utmost parts of heaven" (Deut 30:4). When God recalled them from that bondage, all the Israelites were not brought back. They were not multiplied above their fathers (Deut 30:5), nor were their hearts and those of their children circumcised to love the Lord (Deut 30:6). It is not, therefore, of the Babylonish captivity that Moses was speaking in this passage; it must be of the dispersed state to which they have been doomed for eighteen hundred years. This prediction may have been partially accomplished on the return of the Israelites from Babylon; for, according to the structure and design of Scripture prophecy, it may have pointed to several similar eras in their national history; and this view is sanctioned by the prayer of Nehemiah (Neh 1:8-Neh 1:9). But undoubtedly it will receive its full and complete accomplishment in the conversion of the Jews to the Gospel of Christ. At the restoration from the Babylonish captivity, that people were changed in many respects for the better. They were completely weaned from idolatry; and this outward reformation was a prelude to the higher attainments they are destined to reach in the age of Messiah, "when the Lord God will circumcise their hearts and the hearts of their seed to love the Lord." The course pointed out seems clearly to be this: that the hearts of the Hebrew people shall be circumcised (Col 2:2); in other words, by the combined influences of the Word and spirit of God, their hearts will be touched and purified from all their superstition and unbelief. They will be converted to the faith of Jesus Christ as their Messiah--a spiritual deliverer, and the effect of their conversion will be that they will return and obey the voice (the Gospel, the evangelical law) of the Lord. The words may be interpreted either wholly in a spiritual sense (John 11:51-John 11:52), or, as many think, in a literal sense also (Rom. 11:1-36). They will be recalled from all places of the dispersion to their own land and enjoy the highest prosperity. The mercies and favors of a bountiful Providence will not then be abused as formerly (Deut 31:20; Deut 32:15). They will be received in a better spirit and employed to nobler purposes. They will be happy, "for the Lord will again rejoice over them for good, as He rejoiced over their fathers."

 11   THE COMMANDMENT IS MANIFEST. (Deut 30:11-Deut 30:14)
For this commandment . . . is not hidden . . . neither is it far off--That law of loving and obeying God, which was the subject of Moses' discourse, was well known to the Israelites. They could not plead ignorance of its existence and requirements. It was not concealed as an impenetrable mystery in heaven, for it had been revealed; nor was it carefully withheld from the people as a dangerous discovery; for the youngest and humblest of them were instructed in those truths, which were subjects of earnest study and research among the wisest and greatest of other nations. They were not under a necessity of undertaking long journeys or distant voyages, as many ancient sages did in quest of knowledge. They enjoyed the peculiar privilege of a familiar acquaintance with it. It was with them a subject of common conversation, engraven on their memories, and frequently explained and inculcated on their hearts. The apostle Paul (Rom 10:6-Rom 10:8) has applied this passage to the Gospel, for the law of Christ is substantially the same as that of Moses, only exhibited more clearly in its spiritual nature and extensive application; and, accompanied with the advantages of Gospel grace, it is practicable and easy.

 15   DEATH AND LIFE ARE SET BEFORE THE ISRAELITES. (Deut 30:15-Deut 30:20)
See, I have set before thee this day life and good, and death and evil--the alternative of a good and happy, or a disobedient and miserable life. Love of God and compliance with His will are the only ways of securing the blessings and avoiding the evils described. The choice was left to them, and in urging upon them the inducements to a wise choice, Moses warmed as he proceeded into a tone of solemn and impressive earnestness similar to that of Paul to the elders of Ephesus (Acts 20:26-Acts 20:27).


Display settings Display settings יהוהיהוה