Catholic liturgical translationDeuteronomy - 30. chapter - Deuteronomy - chapter 30

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Až pro tebe nastanou všechny tyto události, požehnání i kletba, které jsem ti předložil, a ty si je vezmeš k srdci u všech národů, k nimž tě Hospodin, tvůj Bůh, vyhnal,2a vrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš se svými syny naslouchat jeho hlasu ve všem, co ti dnes přikazuji, celým svým srdcem a celou svou duší,3tu přivede Hospodin, tvůj Bůh, nazpět tvé zajatce a smiluje se nad tebou. Znovu tě shromáždí ze všech národů, mezi něž tě Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil.4I kdybys byl vyhnán až na konec nebe, Hospodin, tvůj Bůh, tě odtamtud shromáždí a přivede tě odtamtud.5Hospodin, tvůj Bůh, tě uvede do země, kterou obsadili tvoji otcové, a ty ji znovu obsadíš; bude ti prokazovat dobrodiní a rozmnoží tě víc než tvé otce.6Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší, abys žil.7Všechny tyto kletby pak nechá Hospodin, tvůj Bůh, dopadnout na tvé nepřátele, na ty, kdo tě nenáviděli a kdo tě pronásledovali.8Ty se však vrátíš, budeš naslouchat Hospodinovu hlasu a dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes ukládám.9Hospodin, tvůj Bůh, ti dopřeje nadbytek dobra v každém díle tvých rukou, v plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodu tvé půdy. Hospodin bude opět nad tebou jásat pro tvé dobro, jako jásal nad tvými otci, 10budeš-li naslouchat hlasu Hospodina, svého Boha, zachovávat jeho příkazy a nařízení, zapsané v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.  11Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, nepřesahuje tvé schopnosti ani není daleko od tebe.  12Není na nebi, abys musel říkat: ‚Kdo kvůli nám vystoupí na nebe, přinese nám jej a vyhlásí, abychom ho mohli zachovávat?’  13Není daleko za mořem, abys musel říkat: ‚Kdo kvůli nám překoná moře, přinese nám jej a vyhlásí, abychom ho mohli zachovávat?’  14Vždyť je ti to slovo velmi blízko, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat. 15Hleď, předkládám ti dnes život a dobro, smrt a zlo.16Přikazuji ti dnes, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho příkazy, nařízení a ustanovení. Pak budeš žít, rozmnožíš se, a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou přicházíš obsadit.17Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale necháš se svést, budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim,18oznamuji vám dnes, že jistě zahynete a nebudete žít dlouho v zemi, do které přecházíš přes Jordán, abys tam vstoupil a obsadil ji.19Povolávám dnes jako svědky proti vám nebe a zemi: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i kletbu. Zvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo20a miloval Hospodina, svého Boha, naslouchal jeho hlasu a lnul k němu, neboť v tom je tvůj život a délka tvých dnů, aby ses usadil v zemi, o níž přísahal Hospodin tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že jim ji daruje.“


Betrachtungen über die Bücher der Bibel (Synopsis) - J. N. Darby (DE)
Kapitel 28-30

In Kapitel 28 haben wir die Grundsätze der Regierung Gottes inmitten dieses Volkes und die unmittelbaren Folgen des Gehorsams oder Ungehorsams - Folgen, die sich so ernst im Geschick dieses unglückseligen, um der Väter willen immer noch geliebten Volkes erfüllten. Die Folgen der Übertretung des Gesetzes als eines Grundsatzes der Beziehungen mit Gott wegen des Punktes einer Gerechtigkeit, die eine angemessene Grundlage für die Annahme Gottes bildete, dürfen nicht mit den zeitweiligen Folgen des Ungehorsams unter der Regierung Gottes verwechselt werden. Auf diese letzteren bezieht sich Kapitel 28. Wir können für uns die tiefe Belehrung der Verse 47 und 48 beachten. Was Israel betrifft, so zeigt uns die Weltgeschichte die Erfüllung der Drohungen dieses Kapitels.

Kapitel 29 redet von der persönlichen Anwendung alles Vorhergehenden auf das Gewissen des Volkes, sowohl gemeinsam als auch einzeln, damit keine bittere Wurzel der Sünde da sei. (Vergleiche Heb 12, 15 - die jetzige Anwendung dieser Ermahnung auf die Zucht und die liebevolle Fürsorge der Heiligen.)

Es ist erforderlich, sich Vers 29 zu merken. Darin finden wir den Gegensatz zwischen den auf diese Weise geoffenbarten Folgen des Gehorsams und des Ungehorsams, und den Vorsätzen Gottes in bezug auf das Volk trotz ihres Ungehorsams - Vorsätze, die offenkundig keine Regel für ihr Betragen sein konnten. Die Regel wurde in der Satzung des Gesetzes gefunden. Die Bedeutung dieses Verses ist so verdreht worden, daß es sich lohnt, auf seine Bedeutung so hinzuweisen. Die verborgenen Dinge sind die Vorsätze Gottes in bezug auf das Volk, obwohl sie ungehorsam gewesen und aus dem Lande vertrieben sein sollten. Doch obwohl sie keine Verhaltensregel sind, sind sie geoffenbart und von größtem Interesse. In dem, was folgt, beginnt Gott schon, sie unserer Beachtung vorzustellen, und sicherlich geziemt es sich für uns, sie uns zu merken.

Auf diese Weise haben wir in diesen Kapiteln die Beziehungen des frommen Juden mit Gott aufgrund der Erfüllung der den Vätern gegebenen Verheißungen in dem gegenwärtigen Genusse des Landes; die Beziehungen des Volkes mit Gott im Hinblick auf den auf die Übertretung des Gesetzes angekündigten Fluch; die Beziehungen des Volkes mit Gott den Grundsätzen Seiner Regierung gemäß, die die Folgen, entweder durch ihren Gehorsam oder Ungehorsam, herbeiführt, und nach dem Ungehorsam schließlich, wenn dieser seine Frucht gebracht hat, die Absichten Gottes, die Seinem Vorsatz entsprechen und die nichts ändern kann.

Jetzt müssen wir ein wenig bei diesem letzten Punkt verweilen. Kapitel 30 gibt uns einen wichtigen Grundsatz. Er setzt voraus, daß das Volk die Folgen des Ungehorsams schon auf sich geladen hatte, und sie werden als aus dem Lande vertrieben und als Fremdlinge unter fernen Nationen betrachtet. In einem solchen Falle konnte das Gesetz nicht befragt werden, in der Tat hatte die Übertretung des Gesetzes ihre Früchte getragen.

Es wird aber ein ganz neuer Grundsatz eingeführt: die Rückkehr der Herzen des Volkes zu Jehova, und der Gehorsam in ihrem Geiste, wie hinzugefügt werden muß. Daraufhin führt sie Jehova in ihr Land zurück und segnet sie daselbst. Der Fluch wird auf ihre Feinde gelegt,- sie sollen im Lande die Satzungen Jehovas beobachten und erneut Seinen vollen Segen genießen, denn das Gebot war weder im Himmel noch jenseits des Meeres, sondern im Munde und im Herzen. Dies war nicht der neue Bund, sondern der Glaube hatte den Geist des Gesetzes grundsätzlich erfaßt und das Herz Jehova zugewandt, als das Gesetz äußerlich undurchführbar war.

Das Errichten des neuen Bundes aufgrund dieser Rückkehr des Herzens zu einer von Gott festgelegten Zeit wird etwas wohl Bestimmtes sein. Hier haben wir den Grundsatz ihrer Rückkehr, während sie sich unter dem Fluche des Gesetzes befanden, das sie übertreten hatten. Deshalb führt der Apostel diese Schriftstelle als die Grundlage des Grundsatzes, als ein Zeugnis dessen an, was Gerechtigkeit durch den Glauben war, und zwar in Anwendung auf Christum Selbst - die Rückkehr des Herzens zu dem Gegenstand und Ende des Gesetzes, und das, während sie wegen seiner Übertretung unter Gericht standen und jede Hoffnung auf Gerechtigkeit durch das Erfüllen des Gesetzes unmöglich war - wie Christus das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit war. Dieser Grundsatz wird hier gefunden. Der Apostel bringt Christum als die wahre Erfüllung des Gesetzes. Am Ende des Kapitels erklärt Mose, daß er ihnen jetzt das Gute und das Böse vorgelegt hat, und daß sie die Folgen ihrer Wahl würden tragen müssen.


Display settings Display settings יהוהיהוה