Czech Study Bible Translation (CZ)Deuteronomy - 1. chapter - Deuteronomy - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli za Jordánem, v pustině, v Arabě naproti Súfu, mezi Páranem a Tófelem, Lábanem, Chaserótem a Dí-zahabem. 2Od Chorébu směrem k pohoří Seíru až do Kádeš-barneje to je jedenáct dní. 3I stalo se ve čtyřicátém roce, v jedenáctém měsíci, prvního dne toho měsíce, že Mojžíš pověděl synům Izraele všechno, co mu pro ně Hospodin přikázal, 4poté, co pobil emorejského krále Síchona sídlícího v Chešbónu a bášanského krále Óga sídlícího v Aštarótu a v Edreí. 5Za Jordánem, v moábské zemi, začal Mojžíš vysvětlovat tento zákon: 6Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Chorébu: Dost dlouho jste pobývali na této hoře. 7Vydejte se na cestu, vyrazte a jděte do pohoří Emorejců, ke všem jejich sousedům, do Araby, do pohoří, do Šefely, do Negebu a na pobřeží moře, do kenaanské země a Libanonu, až k Veliké řece, řece Eufratu. 8Pohleď, dal jsem před vás tu zemi. Jděte a obsaďte zemi, o které Hospodin přísahal vašim otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji dá jim a jejich potomstvu po nich. 9V té době jsem vám řekl: Nemohu vás sám unést. 10Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil, ano je vás dnes tolik jako hvězd na nebi. 11Ať vám Hospodin, Bůh vašich otců, ještě tisíckrát přidá a požehná vám, tak jak vám řekl. 12Jak ale mohu sám unést vaši zátěž, vaše břemena a vaše spory? 13Vyberte si ve svých kmenech moudré, rozumné a znalé muže a ustanovím je za vaše předáky. 14Nato jste mi odpověděli: To, co jsi řekl, abychom učinili, je dobré. 15Vzal jsem tedy předáky vašich kmenů, moudré a znalé muže, a ustanovil jsem je předáky nad vámi, veliteli nad tisíci, veliteli nad sty, veliteli nad padesáti, veliteli nad deseti a správci nad vašimi kmeny. 16V té době jsem přikázal vašim soudcům: Vyslechněte své bratry a suďte spravedlivě mezi člověkem a jeho bratrem i příchozím. 17Při soudu nestraňte lidem, vyslechněte malého i velkého. Nemějte strach z člověka, neboť soud patří Bohu. Záležitost, která bude pro vás příliš těžká, předneste mně a já ji vyslechnu. 18V té době jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. 19Vyrazili jsme z Chorébu a šli jsme celou tou velkou a obávanou pustinou, kterou jste viděli cestou k emorejskému pohoří, jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh, až jsme došli do Kádeš-barneje. 20Řekl jsem vám: Přišli jste až k emorejskému pohoří, které vám dává Hospodin, náš Bůh. 21Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, před tebe dal zemi. Vytáhni a obsaď ji, jak ti řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Neboj se a neděs. 22Přistoupili jste všichni ke mně a řekli jste: Pošleme před sebou muže, aby pro nás proslídili zemi a přinesli nám zpět zprávu o cestě, kterou máme táhnout, a o městech, do kterých máme vejít. 23Líbilo se mi to a vybral jsem z vás dvanáct mužů, jednoho muže za každý kmen. 24Vydali se na cestu, stoupali do pohoří a přišli až do údolí Eškólu. Prozkoumali ho, 25vzali s sebou z ovoce té země a zanesli to k nám. Přinesli nám zprávu se slovy: Země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh, je dobrá. 26Nechtěli jste však vytáhnout a vzpírali jste se příkazu Hospodina, svého Boha, 27reptali jste ve svých stanech a říkali jste: Hospodin nás měl v nenávisti, vyvedl nás z egyptské země, aby nás vydal do ruky Emorejců a vyhladil nás. 28Kam to táhneme? Naši bratři oslabovali naše srdce slovy: Je tam lid větší a vyšší nežli my, jsou tam města velká a opevněná až k nebesům; viděli jsme tam dokonce i potomky Anákovců. 29Nato jsem vám řekl: Nemějte strach a nebojte se jich. 30Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, on bude bojovat za vás, stejně jako jednal s vámi před vašima očima v Egyptě 31a v pustině, kde jsi viděl, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, po celou cestu, kterou jste šli, až jste přišli na toto místo. 32Navzdory tomu všemu jste nevěřili Hospodinu, svému Bohu, 33který šel cestou před vámi, aby vám vyhledal místo k táboření a aby vám ukázal cestu, po které byste měli jít — ohněm v noci a oblakem ve dne. 34Když Hospodin uslyšel křik vašich slov, rozhněval se a přísahal: 35Nikdo z lidí této zlé generace neuvidí tu dobrou zemi, o které jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, 36kromě Káleba, syna Jefunova. Ten ji uvidí, jemu a jeho synům dám zemi, na kterou vstoupil, protože šel naplno za Hospodinem. 37Také na mě se Hospodin kvůli vám rozhněval a řekl: Ani ty tam nevejdeš. 38Jozue, syn Núnův, který ti slouží, ten tam vejde. Jej posilni, neboť on dá zemi Izraeli do dědictví. 39Vaše malé děti, o kterých jste říkali, že se stanou kořistí, a vaši synové, kteří dnes nerozeznají dobré a zlé, ti tam vejdou, jim ji dám a oni ji obsadí. 40Vy se však vydejte na cestu zpět a vyrazte do pustiny směrem k Rákosovému moři. 41Nato jste mi odpověděli: Zhřešili jsme proti Hospodinu. Vytáhneme a budeme bojovat, jak přikázal Hospodin, náš Bůh. Připásali jste si každý své válečné zbraně a lehkomyslně jste vytáhli do pohoří. 42Hospodin mi řekl: Řekni jim: Netáhněte a nebojujte, protože já nejsem uprostřed vás; ať nejste poraženi od svých nepřátel. 43Mluvil jsem k vám, ale neposlouchali jste. Vzepřeli jste se Hospodinovu příkazu, jednali jste povýšeně a vytáhli jste do pohoří. 44Emorejci sídlící v onom pohoří vytáhli proti vám, pronásledovali vás, jako to dělávají včely, a rozehnali vás od Seíru až po Chormu. 45Když jste se vrátili, plakali jste před Hospodinem, ale Hospodin neslyšel váš hlas, nenaslouchal vám. 46Zůstali jste v Kádeši po mnoho dní, asi tak rok jste tam zůstali.


Betrachtungen über die Bücher der Bibel (Synopsis) - J. N. Darby (DE)
Kapitel 1-4

Laßt uns jetzt diese Kapitel etwas näher betrachten, die zeigen, wie sehr Sich der Geist darum bemühte, dem Volke alle Beweggründe vor Augen zu stellen, die sie dazu anhalten sollten, in dem ihnen jetzt bevorstehenden Laufe treu zu wandeln.

Er beginnt mit dem Bericht darüber, was geschehen war, seitdem die Kinder Israel am Sinai weilten, und Mose erinnert sie an den Befehl, von diesem Orte aufzubrechen und zum Berge der Amoriter vorzugehen, hinaufzuziehen und das Land in Besitz zu nehmen [1]. Sie kommen dort an, aber durch die Kundschafter entmutigt, wollen sie nicht hinaufziehen; und dann beim Versuch, es ohne Gott zu tun, werden sie vor ihren Feinden geschlagen. Während sie an den Grenzen Esaus und Moabs vorbeiziehen, gibt Gott ihnen das Land Sihons und Ogs.

Wir erfahren hier auch, daß, obwohl das Aussenden der Kundschafter von Gott genehmigt wurde, es doch die Wirkung des Unglaubens unter dem Volke war - eine nützliche Belehrung. Gott mag in Seinen Wegen einen menschlich weisen Lauf erlauben und soweit genehmigen - Seine Regierung trägt noch immer die Früchte des Unglaubens, der an der Wurzel liegt.

Mit einem Wort - Mose erinnert sie im allgemeinen an das, was während ihrer Reise stattgefunden hat, die zu ihrem Einzug in das Land führte, das sie in Besitz nehmen sollten - an die Langmut und an die Güte Gottes.

Indem er sie an den Horeb erinnert, hebt er das Vorrecht hervor, das sie in der Nähe Gottes genossen hatten, der Selbst zu ihnen mitten aus dem Feuer geredet hatte, als sie aber keine Gestalt sahen, er hebt die Autorität des Wortes hervor - seine Majestät -, die jeden Gedanken an den Götzendienst ausschließt. Er wies darauf hin, daß alle Erwachsenen infolge des Unglaubens umgekommen waren, daß er selbst nicht in das gute Land eingehen durfte, daß Gott ein eifernder Gott ist, ein verzehrendes Feuer, und daß, wenn sie irgendein geschnitztes Bild machen würden, sie aus dem Lande, in das sie gerade einziehen wollten, gänzlich vertilgt und unter die Völker zerstreut werden und dem Dienste der Götter, die sie geliebt hatten, überlassen werden würden, daß, wenn Sinai der Lichtglanz Seiner Majestät gewesen war, es auch wahr war, daß solch ein Gott der Majestät niemals geruht hatte, so nahe zu einem Volke zu kommen - erwählt und auserwählt um ihrer Väter willen. Solcherart ist die Grundlage der Regierung dieses Volkes.

Mose sonderte drei Zufluchtsstädte als Zeichen dafür ab, daß Gott das, was diesseits des Jordan liegt, besitzt. Diese vier Kapitel sind eine Einführung.

--------------------------------------

Fußnoten:

[1] Es ist interessant, den zweiten und dritten Vers zusammenzufassen. Zu einer elftägigen Reise brauchte Israel vierzig Jahre. Wie oft ist das leider so mit uns, und zwar wegen unserer Treulosigkeit.

Einleitung

Jetzt kommen wir zum fünften Buch Mose, zu einem Buch voller Interesse in seinen sittlichen Warnungen wegen des Zeugnisses, das jedoch weniger Gegenstände zur Auslegung bietet als diejenigen, deren Inhalt wir bisher zusammenzufassen versucht haben.

Dieses Buch befaßt sich kurz an den Grenzen Kanaans mit Israel, und es besteht auf der treuen Aufrechterhaltung ihrer Beziehungen zu Gott und auf dem Befolgen Seiner Gebote als der einzigen Grundlage, auf der Israel in das Land eingehen und dort bestehen kann; auch werden Warnungen in bezug auf die Folgen mangelnden Gehorsams hinzugefügt. Hauptsächlich nimmt es den Boden ihres historischen Zustandes ein (nicht der Vorbilder, die die Gedanken Gottes vorstellen wie die Bücher, die wir soeben betrachtet haben) [1]. Nachdem der Geschichte ihrer Wanderung durch die Wüste gedacht wird, befaßt sich der Hauptteil des Buches mit dem Einordnen Israels in das Land unter Gott, ohne ein Haupt auf Erden. Das Volk steht unter der Verpflichtung, im Gehorsam zu wandeln, nur Gott als seinen König und Herrscher habend. In unmittelbarer Beziehung genießt das Volk das verheißene Land unter der Bedingung des Gehorsams; die Feste aber und ähnliche Satzungen schauen auf die Zeiten des Tausendjährigen Reiches voraus. Zum Schluß wird die Unterscheidung zwischen dem Besitzen des Landes unter den Bedingungen gesetzlichen Gehorsams und dem durch Gnade, die trotz des Versagens ihren Vorsatz erreicht, entschieden klargelegt.

Das Buch kann in drei Teile eingeteilt werden. Die ersten elf Kapitel bestehen auf Gehorsam und stellen mannigfaltige Beweggründe dar, um das Volk zum Gehorsam zu bringen. Bis zum Ende des neunundzwanzigsten Kapitels kommen dann verschiedene Gebote, zu denen die Folgen des Gehorsams und der Fluch, der auf dem Ungehorsam ruhen, bestätigt und hinzugefügt werden. Vom dreißigsten Kapitel bis zum Schluß haben wir zukünftige Dinge, die Segnung des Volkes und den Tod Moses.

Diese Einteilung erfordert aber eine weitere Erörterung, die uns für das Verstehen dieses Buches sehr viel helfen wird. Der erste Teil berichtet über ihre Geschichte, und zwar indem die Einheit eines unsichtbaren Gottes hervorgehoben wird, und ihre Verpflichtung Jehova gegenüber, der sie durch die Erlösung berufen hat, bei Ihm zu sein. Das endet mit Kapitel 5. Mo 4, wo drei Städte für die zweieinhalb Stämme gesichert werden. Mose darf nicht in das Land einziehen: Jehova, ihr Gott, ist ein eifernder Gott. Sie werden unter den Bund von Sinai gestellt, Er ist aber ein barmherziger Gott, und in ihren Bedrängnissen können sie auf den Gott ihrer Väter vertrauen. In dem Kapitel 5. Mo 5 wird ganz Israel berufen, um über seine gegenwärtige Stellung belehrt und auf die Grundlage des Bundes vom Sinai gestellt zu werden - um ihn in dem Lande zu bewahren, in das sie gingen, um es zu besitzen. Das Land war ihnen verheißen worden, sie hielten es aber unter dem Bunde des gesetzlichen Gehorsams, doch auf der Grundlage der von Jehova bewirkten Erlösung aus Ägypten. Ihm sollten sie ausschließlich dienen, und Er war ein eifernder Gott. Sie sollten gar keine Verbindungen mit den Nationen haben, die sich im Lande befanden. Weiterhin haben wir die Bedingungen der Regierung der Barmherzigkeit (immer noch die der Gerechtigkeit), die bei der zweiten Besteigung des Sinai durch Mose aufgerichtet wurde. So haben wir die Regierung Gottes, Seine Wege werden zur Kenntnis genommen, und so auch der Charakter ihrer Wege und ihr Gegenstand (Kap. 5. Mo 8). Wenn sie diese Dinge nicht beobachten würden, so würden sie umkommen. Das führt dazu, dessen zu gedenken, wie sie während des ganzen Weges in der Wüste versagt hatten, und zwar, um sie zu demütigen. Der zweite Regierungsbund wird erwähnt, und die Liebe des Herrn, die sie in reiner Gnade erwählt und trotz ihres mannigfaltigen Versagens so großzügig gesegnet hatte. Sie müssen ihre Herzen beschneiden, um Ihm, und nur Ihm, zu dienen: dem alleinigen, ausschließlichen Gott, und einem Gott der Regierung. Alles wird in Kapitel 5. Mo 11  zusammengefaßt. Sie schickten sich an, über den Jordan zu ziehen, und dort sollten sie alles, was ihnen befohlen worden war, bewahren. Hier werden Ebal und Gerisim erwähnt. Bis zum Ende von Kapitel 5. Mo 4 ist Israel diesseits des Jordan; in Kapitel 5. Mo 5 ist es im Lande. Der erste Teil stellt den einen , unsichtbaren Jehova vom Horeb dar, den eifernden aber barmherzigen Gott, obwohl Seine Wege mit dem Volke hier auch zu finden sind, der zweite Teil befaßt sich mit dem Bunde der zehn Worte mit Jehova und mit Seiner Regierung aufgrund ihrer Verantwortung.

Auf diese Weise bilden die ersten vier Kapitel einen recht unterschiedlichen Teil der ersten elf Kapitel.

Das, was mir in den ersten Kapiteln auffällt, ist, wieviel Mühe Jehova auf Sich nimmt, um diesem Volke alle möglichen Beweggründe vor Augen zu stellen, um sie zum Gehorsam anzuhalten, auf daß sie gesegnet werden. Diese Dinge, die wenigstens das Herz berührt haben sollten, dienen leider nur dazu, seine Härte zu beweisen und auch zu zeigen, daß, wenn der Mensch gesegnet werden soll, Gott ihm ein neues Herz geben muß, wie es in dem Kapitel geschrieben steht, das mit dem zweiten Teil Seiner Ermahnungen in bezug auf den Gehorsam schließt: „Aber Jehova hat euch nicht ein Herz gegeben, zu erkennen, und Augen, zu sehen, und Ohren, zu hören, bis auf diesen Tag"" (5. Mo 29, 4).

Somit ist das fünfte Buch Mose von allen Büchern Mose dasjenige, das im wesentlichsten Teil Bedingungen enthält, d. h. die zwei ersten Abteilungen, auf die ich hingewiesen habe.

Infolgedessen endet Kapitel 5. Mo 29, welches das letzte Kapitel der zweiten Abteilung ist, mit den Worten: „Das Verborgene ist Jehovas, unseres Gottes; aber das Geoffenbarte ist unser und unserer Kinder ewiglich, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun.""

Die darauffolgenden Kapitel heben das dadurch noch mehr hervor, daß sie die geheimen Dinge entfalten, die sich, nachdem das Volk beim Erfüllen des Gesetzes völlig versagt hatte, ereignen sollten, wie es in Kapitel 5. Mo 30 und noch auffallender in Kapitel 5. Mo 32 ist, wo von der Gerechtigkeit durch den Glauben die Rede ist. Denn die Erörterung betreffs der Gerechtigkeit durch das Gesetz endete mit Kapitel 29; Kapitel 30 nimmt an, daß sich das Volk in einer Lage befand, in der das Erwerben von Gerechtigkeit durch das Gesetz unmöglich war, und wo nun vom Geiste und vom Ende des Gesetzes in den Ratschlüssen Gottes die Rede sein konnte.

Nun war ja Christus dessen Ende, und so wendet der Apostel diese Schriftstelle auch an (Rö 10). Es ist auch interessant zu sehen, daß der Herr, wenn Er dem Satan antwortet, immer das fünfte Buch Mose anführt. Er stellte Sich auf den wahren Boden, auf dem Israel stand, um das Land zu besitzen und zu bewahren; denn Er war nicht nur der treue Mann, sondern der Jude, der wahrhaftige, aus Ägypten gerufene Sohn, der wegen Seiner Treue auf die Probe gestellt wurde, und zwar unter den Umständen, in die das Volk im fünften Buch Mose gestellt war.

--------------------------------------

Fußnoten:

[1] Nach dem ersten Buch Mose und den ersten Kapiteln des zweiten Buches ist in den vorherigen Büchern Mose sehr wenig, was sich auf historische Ereignisse bezieht. Sogar im ersten Buch Mose und am Anfang des zweiten Buches bilden Grundsätze und Vorbilder die wichtigste Seite dessen, was erzählt wird. Was die Geschichte Israels betrifft, so sagt uns der Apostel ausdrücklich in 1. Korinther 10, 11 Bescheid. Eine solche Wertschätzung des Charakters dieser Bücher hilft uns sehr, sie zu verstehen. Es gibt keinen Beweis, daß auch nur ein Opfer dargebracht wurde; möglicherweise wurden es die festgesetzten; Amos aber, den Stephanus anführte, sagte eher das Gegenteil. Die in der Wüste Geborenen waren nicht beschnitten und konnten das Passah nicht auf die rechte Weise feiern.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.014 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version