Czech Study Bible Translation (CZ)Romans - 15. chapter - Romans - chapter 15

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu, a nemít zalíbení sami v sobě. 2Každý z nás ať se snaží líbit bližnímu k jeho dobru, pro jeho budování. 3Vždyť i Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž jak je napsáno: ‚Urážky těch, kdo tebe tupili, padly na mne.‘ 4Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději. 5Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše,  6abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.  7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. 8Neboť pravím, že Kristus se stal služebníkem obřezaných pro pravdu Boží, aby potvrdil zaslíbení daná otcům 9a aby národy slavily Boha za jeho milosrdenství, jak je napsáno: ‚Proto ti vzdám chválu mezi národy a tvému jménu budu zpívat chvály.‘ 10A dále praví: ‚Zaradujte se, národy, spolu s jeho lidem.‘ 11A opět: ‚Chvalte Pána všechny národy, ať jej velebí všichni lidé.‘ 12A dále praví Izaiáš: ‚Bude kořen Isajův, ten, jenž povstane, aby vládl národům; v něj budou pohané doufat.‘ 13Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého. 14Sám jsem o vás, moji bratři, přesvědčen, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním, a že jste schopni se i navzájem napomínat. 15Přece však jsem vám psal místy směleji, jako připomínku pro vás, pro milost, která mi byla dána od Boha, 16abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Konám posvátnou službu při evangeliu Božím, aby se pohané stali příjemnou obětí, posvěcenou Duchem Svatým. 17Mám se tedy čím chlubit v Kristu Ježíši ve věcech, které se týkají Boha. 18Neodvážil bych se mluvit o něčem, co by Kristus nevykonal skrze mne k poslušnosti pohanů, slovem i skutkem, 19v moci znamení a divů, v moci Ducha Božího, takže od Jeruzaléma a dokola až po Illyrii jsem dovršil zvěstování evangelia Kristova. 20A zakládám si na tom, že jsem takto evangelium hlásal tam, kde Kristovo jméno ještě nebylo vysloveno, abych nestavěl na cizím základě, 21nýbrž tak, jak je napsáno: ‚Ti, jimž o něm nebylo zvěstováno, uvidí, a ti, kteří neslyšeli, porozumí.‘ 22Proto mi také bylo mnohokrát zabráněno v tom, abych k vám přišel. 23Nyní však už není pro mě v těchto krajinách místo a mnoho let v sobě nosím touhu k vám přijít, 24až půjdu do Hispanie. Doufám, že na této cestě se s vámi uvidím a že mě tam vypravíte, až se s vámi napřed trochu potěším. 25Nyní však jdu do Jeruzaléma s pomocí pro svaté. 26Makedonští a Achajští uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. 27Uznali za dobré to udělat, protože jsou také jejich dlužníky. Neboť jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou povinni posloužit jim zase ve věcech hmotných. 28Když tedy tento úkol dokončím a zapečetím jim toto ovoce sbírky, vydám se přes vás do Hispanie. 29Vím, že až k vám přijdu, přijdu v plnosti požehnání evangelia Kristova. 30Prosím vás, bratři, skrze našeho Pána Ježíše Krista a skrze lásku Ducha: Zápaste spolu se mnou v modlitbách za mne k Bohu, 31abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby tato moje služba pro Jeruzalém byla svatým příjemná, 32abych pak z Boží vůle s radostí přišel k vám a odpočinul si mezi vámi. 33Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-13) - Nun wird die Ermahnung, wie man einander aufzunehmen und sonderlich der Schwachen gebrechen zu tragen habe, mit dem Haupt = Exempel Christi bestätigt, wie Der sich Aller angenommen, und was Er damit ausgerichtet habe. Bei der Beobachtung Anderer Gebrechlichkeit, schwächerer Einsicht, weniger Freiheit, dünkt sich Mancher Stark zu sein; nun sagt der Apostel, wenn du es bist, so leiste den Erweis deiner Stärke im Tragen. Was einander Aufnehmen heißt, so lange man noch im Anfang einer aufzurichtenden Gemeinschaft steht, aus dem muß ein Tragen werden, wenn es Bestand haben soll, und wenn es sich mit des anderen Gebrechen nicht so bald gibt, als wir meinten. Wer sich davon entzieht, der verrät, daß es ihm an der Herzens Demut und Sanftmut fehlt, oder daß er Gefallen an sich selbst hat, und aus diesem Grund, sich in des Anderen Art zu schicken, und dessen weise zu dulden, sich so schwer bequemt. Aus diesem Gefallen an sich selbst kann eine schlimmere Krankheit werden, als des Schwachen gebrechen sind. Hingegen beweist es einen guten Schatz des Herzens, und ein tiefes Eindringen in die Liebe GOttes und deren Erscheinung in Christo, wenn Einer nicht aus Furcht und Gefälligkeit, sondern zu GOttes allgemeinem Wohlmeinen mitzuwirken, sein Gutes so anbringt, daß es dem Anderen auch zur Besserung gereichen und leichten Eingang bei ihm finden kann. Christus hat man hierin nicht nur als ein bloßes Beispiel, sondern auch als die Fülle der Gnaden und Gaben anzusehen, ohne Den und Dessen Vorgang, aber auch ohne Darreichung seines Geistes, wir weder Sinn noch Willen, noch Kraft zu solcher vertragsamen Liebe aufbringen könnten. O durch welch tiefen Erniedrigungs = Weg mußte Christus das Wohlgefallen GOttes an den Menschen wieder vermitteln. Was mußte er seinen ganzen Lauf hindurch, sonderlich aber in seinem letzten Leiden tragen, da Er in der Person derer da stand, und in ihrer Sache handelte, die den HErrn geschmäht hatten. Aber nicht nur im Gericht GOttes fiel auf diese weise viel Schmach auf Christum. Sondern das diese himmlische Weisheit auch anfing, ihre Kinder zu versammeln, so konnte sie es auch darin nirgends recht machen, sondern mußte sich über ihre Leutseligkeit im Suchen und Seligmachen des Verlorenen schmähliche Vorwürfe machen lassen, und auch über seiner Jünger anfängliche Gebrechlichkeit Manches leiden. Unter dergleichen Anstößen und davon zu besorgenden ärgernis hat unser lieber Heiland immer in die Schrift gewiesen, oder auf die Wege GOttes vor uns, bei den Propheten, wie auch da der Apostel auf das, was zuvor zu unserer Lehre geschrieben ist. Denn bei der Welt kann man das freilich nicht lernen, weder in ihrem Umgang, noch in ihren, sonderlich heutzutage meist zum Prahlen geschriebenen Büchern. Aber GOtt ist Allem schon zuvorgekommen in dem Geduld = und Trostwort der Schrift. Dort ist auch allen bei Sammlung und Einrichtung der Kirche vorkommenden Versuchungen so vorgebeugt, daß man unter dem Gegenwärtigen Gebrechlichen nicht ohne Trost ist, und um des, der Hoffnung im Zukünftigen noch vorgehaltenen Guten willen mit Geduld tragen kann. Die Bezeichnung, daß GOtt eine GOtt der Geduld und des Trostes heißt, macht nach der Welt = Art nicht viel Glanz und Schimmer. Aber es ist doch schon viel Lob GOttes daraus erwachsen, und wird noch weiter in Ewigkeit daraus erwachsen. - Daß Paulus hier schon und im Weiterfolgenden so viel Gebet einfließen läßt, zeigt deutlich an, daß er wohl verstanden hat, daß der Punkt, über den sich unser lieber Heiland selbst so in das Gebet versenkt hat (Joh. 17), auch bei uns nicht anders als mit öfters erneuertem gebet aufgerichtet werden kann. Denn es legen sich Hindernisse entgegen, die mit Gebets = Kraft angegriffen werden müssen. Wem das einmütige Lob GOttes nicht am Herzen liegt, und wer selbiges nicht durch Vertragsamkeit zu fördern bedacht ist, der versteht das ganze Werk GOttes in Christo nicht recht. Haben die Juden Anfangs um der Wahrheit GOttes willen darin einen Vorzug gehabt, daß der liebe Heiland sich nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel gesandt bezeugte, so hat die nachmalige Predigt des Evangeliums unter allen Heiden doch aus Beiden eins gemacht, und sie im Lobe GOttes für seinen Gnade und für seine Wahrheit völlig vereinigt. Was hat der GOtt der Hoffnung noch an seinem ganzen Vorsatz auszuführen; und wie viel Freude und Frieden kann es uns bereiten, daß Der sein Werk im Großen und Kleinen nicht lassen wird!

(14-24) - Nun fängt der Apostel an, sich zum Beschluß seines Briefs zu wenden, und legt daher das Wohlmeinen mit demselben ihnen so an das Herz, daß es desto mehr Frucht schaffe, bis er etwa selbst zu ihnen komme. Von dem vorzüglicheren Teil in der Gemeinde zu Rom versieht sich der Apostel, daß sie teils ihre gute Beilage aus der Wiedergeburt, und der damit angelegte gute Schatz des Herzens, teils auch die - durch übung im Wort GOttes, und durch Achtsamkeit im menschlichen Leben und Umgang sich erworbene Tüchtigkeit, schon ausrüsten werde, daß sie einander mit Ermahnen Handreichung tun könnten. Der Apostel aber hat sich doch durch die Gnade in ihm gedrungen gefunden, auch etwas beizutragen. Hat ein Apostel bei allem Triebe des Geistes und seinem Bewußtsein davon sich solche demütige und gelinde Erklärungen tun können, was will uns gebühren, wenn wir es auch noch so gut meinen. O wie muß man um ein Menschen = Herz herumgehen, wenn man es gewinnen will! Was hat GOtt nicht nur in der Sendung seines Sohnes, sondern auch in der Arbeit seines Geistes für eine herablassende Art gebraucht, und das Göttliche ins Menschliche verhüllt an uns gebracht. Aber wer es verachtet, der verachtet doch nicht nur Menschen, sondern GOtt, der seinen Geist in uns gegeben hat. Mit aller dieser Demut vergibt doch der Apostel seinem Amte nichts, sondern sagt, es sei ihm anvertraut, priesterlich und heilig mit dem Evangelium umzugehen, als woran die ehre des großen Hohenpriesters gelegen sei. Denn wie dieser unter Dahingebung seiner selbst zum Opfer, auch uns mit zu GOtt gebracht hat, so soll nun auch ein jeder in die Gnade des Evangeliums Berufener durch Alles das durchgeführt werden, worunter sich Christus für ihn geheiligt, und sich GOtt zum Opfer gegeben hat. Und so soll die gewünschte Nähe herauskommen, in die wir nun durch das Opfer und Blut JEsu gesetzt sind, und die Würdigkeit zum Dienst GOttes, die damit verbunden ist. An einem solchen Werk ein Mitarbeiter zu sein, bleibt immerhin rühmlich, es mag in der Welt Augen so unansehnlich scheinen, als es will. Bei allem Glaubens = Mut hat der Geist der Mäßigung sowohl sein Geschäft, als der Geist der Kraft, daher bleibt man so in der Nüchternheit und im Vermögen, es zu unterscheiden, wie weit der göttliche Trieb bei den Menschen reicht. Auf die Kraft des Heiligen Geistes setzt der Apostel das Meiste bei Aufrichtung des Glaubens = Gehorsams. - Von keinem Apostel hat man so sichere Schrift = Spur, daß er mit seinem Dienst am Evangelium in unsere europäischen Gegenden hereingereicht habe, als von Paulus, so wie auch das auf paulinischen Grund erbaute Reformations = Werk daselbst allermeist tiefe Wurzeln geschlagen. Die häufigen Versicherungen der Apostel vom Verlangen nach Erquickung an einander bezeugen genugsam, wie man auch beim Christentum nötig hat, einander freundlich zu begegnen. Zwischen die sonstige Tageslast und Hitze tut einem dergleichen Erfrischung wohl. Aber freilich sind hier nur kurze Erquickungsstunden. Das Sattwerden ist aufbehalten.

(25-33) - Er meldet von seiner vorhabenden Reise gen Jerusalem, und gedenkt derselben Absicht so, daß die Römer auch für sich eine sanfte Anmahnung an diese Notdurft der Heiligen nehmen könnten; bezeugt nochmals seine fröhliche Hoffnung, nach Rom zu kommen, und empfiehlt sich zu deren Erfüllung ihrer gläubigen Fürbitte. Auch der Armen Sorge und der Bestellung gesammelter Almosen hat sich dieser große Apostel nicht geschämt; hat es aber freilich auch mit einem solchen Glaubens =Auge angesehen, und mit solchen dem Evangelium würdigen Gründen belegt, daß es auch als ein Amts = Opfer, oder als ein Stück von der priesterlichen heiligen Behandlung des Evangeliums angesehen werden konnte. Wenn die Römer diesen Gründen selbst nachgedacht haben, so hat es eine zarte Willigkeit und Gefühl der Schuldigkeit bei ihnen rege machen können, woraus ein fröhlicheres Geben fließt, als alle noch so dringenden Empfehlungen nicht vermögen. Bei allem Fleiß und Eifer hat sich der Apostel doch in nichts übereilt, sondern bedächtig das Eine voraus abgemacht, daß ihm Niemand übel nachreden konnte, und auch die Frucht zu GOttes Ehre, und Förderung ihrer Glaubens = Gemeinschaft herauskomme. Daß ihn aber auf dieser Reise Manches Widrige treffen könnte, darüber war er nicht ohne manche Anzeige und Vermutung. Um so mehr empfiehl er sich der Römer Fürbitte, oder, wie er es bedächtlich ausdrückt: Helft kämpfen; stellt aber immer wieder auch sein bestes Vorhaben dem Willen GOttes anheim.


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.01 s.